Problemy prawne

Z policją w Niemczech się nie dyskutuje. W przypadku niezachowania obowiązujących przepisów prawa, każdy sprawca ponosi się tego tytułu konsekwencje bez względu na posiadane obywatelstwo.

TELEFON KOMÓRKOWY
Kierującemu pojazdem zabrania się korzystania z telefonu komórkowego lub samochodowego, jeśli obsługując go trzyma go w ręce. Nie dotyczy to kierujących, którzy zatrzymali pojazd i wyłączyli silnik.

WYBRANE PRZYPADKI USUNIĘCIA/PRZEMIESZCZENIA POJAZDU
Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela, gdy stwarza zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym bądź ten ruch utrudnia.

BLOKADY KÓŁ
Blokady kół nie są stosowane przez policję z Brandenburgii.

ZATRZYMANIE PRAWA JAZDY
Policjant zatrzyma prawo jazdy kierowcy: 

A
 w razie podejrzenia sfałszowania bądź przerobienia dokumentu, 
B
 w związku z popełnionym przestępstwem dotyczącym jazdy pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu,
C w przypadku odjechania z miejsca wypadku drogowego (osoba ranna) oraz szkody w mieniu powyżej 1200 euro,
D w przypadku, gdy pojazd posłużył do popełnienia przestępstwa,
E jeśli stan psychofizyczny osoby nie gwarantuje bezpieczeństwa w ruchu drogowym (osoba o ograniczonej sprawności), 
F
 jeśli kierujący umyślnie stworzył zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego:
• nie udzielając pierwszeństwa,
• naruszając zasady związane z wyprzedzaniem,
• w rejonie przejść dla pieszych,
• przekraczając prędkość na skrzyżowaniach i przejazdach kolejowych,
• zawracając, cofając, jadąc w przeciwnym kierunku na autostradzie,
• poprzez brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu, który uległ awarii,
• naruszając zasadę ruchu prawostronnego.
Uznaje się to za przestępstwo.

ZATRZYMANIE DOWODU REJESTRACYJNEGO
Dowód rejestracyjny zostaje zatrzymany, jeżeli stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu. Kierujący ma zakaz dalszego poruszania się pojazdem i jest zobowiązany niezwłocznie usunąć usterki.

ALKOHOL ORAZ ŚRODKI DZIAŁAJĄCE PODOBNIE DO ALKOHOLU
Określając stan nietrzeźwości (stan po spożyciu alkoholu lub innego środka działającego podobnie jak alkohol) należy uwzględnić wynik badania zawartości alkoholu we krwi kierującego pojazdem oraz jego zachowanie w trakcie jazdy i podczas kontroli.

A Jeżeli zachowanie kierującego nie wskazuje na to, że jest on pod wpływem alkoholu, jednak zawartość alkoholu w organizmie stanowi od 0,5 do 1,09‰ – dopuścił się on wykroczenia.
W związku z zaistniałym wykroczeniem:
• kierujący musi wpłacić kaucję na poczet przyszłej kary – kaucja obejmuje przewidywaną wysokość grzywny oraz koszty postępowania,
• w sytuacji, gdy kierujący stwierdzi, że nie ma przy sobie środków płatniczych, policjant może dokonać przeszukania, a w razie rzeczywistego braku środków może zabezpieczyć jego mienie,
• kierujący zostaje przewieziony do komisariatu w celu wykonania badania urządzeniem stacjonarnym, posiadającym legalizację, którego wynik stanowi dowód przed sądem,
• kierujący ma prawo odmowy poddania się badaniu – wówczas zostanie pobrana krew do badań na jego koszt.

B Zachowanie kierującego nie ma znaczenia, jeżeli zawartość alkoholu we krwi wynosi powyżej 1,1‰ – dopuścił się on przestępstwa.
W związku z zaistniałym przestępstwem:
• kierujący zostaje tymczasowo zatrzymany,
• w przypadku, gdy kierujący ma przy sobie środki na wpłacenie kaucji, zostają mu one odebrane i zostaje zwolniony,
• jeżeli kierujący nie ma przy sobie środków na wpłacenie kaucji, stosowany jest tryb przyspieszony,
• kierujący otrzymuje zakaz kierowania pojazdami i zatrzymywane jest mu prawo jazdy, obligatoryjnie pobierana jest krew.

C Jeżeli zachowanie kierującego wskazuje na to, że jest pod wpływem alkoholu bądź kierujący spowodował zdarzenie drogowe, a zawartość alkoholu stanowi powyżej 0,3‰ – dopuścił się onprzestępstwa.
W związku z zaistniałym przestępstwem:
• kierujący zostaje tymczasowo zatrzymany,
• w przypadku, gdy kierujący ma przy sobie środki na wpłacenie kaucji, zostają mu one odebrane i zostaje zwolniony,
• jeżeli kierujący nie ma przy sobie środków na wpłacenie kaucji, jest stosowany tryb przyspieszony,
• kierujący otrzymuje zakaz kierowania pojazdami i zatrzymywane jest mu prawo jazdy, obligatoryjnie pobierana jest krew.

UPRAWNIENIA POLICJANTA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ NA DRODZE
Każdy funkcjonariusz jest upoważniony do przeprowadzenia kontroli drogowej. 
W trakcie pełnienia służby na drodze policjant jest uprawniony do:

• kontroli dokumentów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz uprawnieniami do prowadzenia danego typu pojazdów,
• kontroli stanu technicznego (oświetlenie pojazdu, głębokość bieżnika opon, wszelkiego rodzaju modyfikacje oraz usterki),
• kontroli obowiązkowego wyposażenia pojazdu oraz ładunku w pojeździe,
• zatrzymania pojazdu poprzez użycie odpowiednich sygnałów świetlnych na radiowozie, tarczy do zatrzymania pojazdu lub czerwonego światła (użycie tych sygnałów zobowiązuje również do zatrzymania pojazdu poprzedzającego),
• w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierujący może się znajdować w stanie nietrzeźwości (po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol), policjant może siłowo wyegzekwować od kierującego pobranie krwi do badania – w tym celu kierujący zostanie przewieziony do szpitala bądź na komisariat, gdzie zostanie wykonane badanie.
Policjant może nabrać uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości (po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol) w związku z bełkotliwą mową kontrolowanego, wyczuwalną wonią alkoholu, powiększonymi źrenicami lub niezachowaniem prostolinijnego toru jazdy.

OBOWIĄZKI POLICJANTA PODCZAS KONTROLI DROGOWEJ
Policjant jest zobowiązany:

• podać sygnał do zatrzymania w sposób widoczny i zrozumiały dla kierującego,
• podać nazwisko oraz komórkę organizacyjną, z której pochodzi,
• na życzenie kierującego okazać legitymację służbową,
• w wypadku wykroczeń i przestępstw poinformować o popełnionym czynie i prawie do odmowy wyjaśnień,
• do ścigania przestępstw, natomiast wykroczenia mogą, ale nie muszą być ścigane,
• do obsługi każdego zgłoszonego zdarzenia drogowego.

PRAWA I OBOWIĄZKI KIERUJĄCEGO POJAZDEM PODDANEMU KONTROLI DROGOWEJ 
A Kierujący ma prawo: 
• żądać okazania legitymacji służbowej policjanta,
• w wypadku wykroczeń i przestępstw zostać poinformowanym o popełnionym czynie,
• do odmowy wyjaśnień, gdy popełnił wykroczenie bądź przestępstwo.

B Kierujący pojazdem jest zobowiązany: 
• przekazać policjantowi prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu,
• zatrzymać się do kontroli,
• stosować się do poleceń funkcjonariusza,
• poddać się badaniu krwi przez lekarza w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie,
• w przypadku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia – podać dane osobowe i adres zamieszkania oraz potwierdzić to w dokumencie.
Poddanie się testom na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz obecność środków działających podobnie do alkoholu jest dobrowolne.

C Osobie zatrzymanej do kontroli drogowej sugeruje się wykonanie następujących czynności: 
• zatrzymanie się w miejscu wskazanym przez policjanta,
• włączenie hamulca postojowego,
• otworzenie okna,
• ściszenie radia,
• wyłączenie silnika pojazdu,
• włączenie oświetlenia wnętrza pojazdu,
• trzymania rąk na kierownicy.

Kierujący w czasie kontroli drogowej powinien mieć przy sobie obowiązkowo dokumenty: 
• prawo jazdy,
• dowód rejestracyjny.

E Wyposażeniem obowiązkowym samochodu jest: 
• trójkąt ostrzegawczy,
• apteczka pierwszej pomocy.
Międzynarodowe przepisy zawarte w Konwencji Wiedeńskiej o Ruchu Drogowym mówią, że samochody poruszające się za granicą muszą spełniać wymogi przepisów kraju, z którego pochodzą. Oznacza to, że polski samochód w Niemczech nie musi mieć apteczki, a niemiecki samochód w Polsce nie musi być wyposażony w gaśnicę.

TARYFIKATOR MANDATOWY
Obcokrajowiec, który popełnił wykroczenie bądź przestępstwo, musi wpłacić kaucję na poczet przyszłej kary. Kaucja obejmuje przewidywaną wysokość grzywny oraz koszty postępowania. Obowiązany jest również wskazać osobę w Niemczech, na której adres będą wysyłane informacje o postępowaniu i ewentualny zwrot części wpłaconej kaucji. W przypadku niemożności wskazania takiej osoby, zostanie ona przydzielona z urzędu. Wpłacenie kaucji zostaje potwierdzone protokołem przyjęcia kaucji.
W przypadku popełnienia wykroczenia bądź przestępstwa (w tym także ujawnionego za pomocą fotoradaru) przez obcokrajowca w Brandenburgii istnieje możliwość przesłania zobowiązania do zapłaty wymierzonej grzywny na adres sprawcy czynu.

Taryfikator przekroczenia dozwolonej prędkości dla samochodów osobowych [PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚCI (KM/H) | KWOTA MANDATU (EUR)] 
• do 10 |  OBSZAR ZABUDOWANY/OBSZAR NIEZABUDOWANY 15/10 
• 11–15 | 25/20
• 16–20 | 35/30
• 21–25 | 80/70
• 26–30 | 100/80
• 31–40 | 160/120
• 41–50 | 200/160
• 51–60 | 280/240
• 61–70 | 480/440
• powyżej 70 | 680/600

Taryfikator innych naruszeń przepisów w ruchu drogowym  [NARUSZENIE PRZEPISU | KWOTA MANDATU (EUR)]
• Przewóz dziecka bez fotelika ochronnego | 40
• Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa | 30 
• Rozmowa przez telefon komórkowy bez mikrofonu | 40 
• Przejazd na czerwonym świetle | 90 
• Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości od 0,5 do 1,09‰ | 500 
• Cofanie i zawracanie na autostradzie | 200 
• Postój na autostradzie | 70 
• Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdowi szynowemu, gdy zapora lub półzapora opadła | 700 
• Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdowi szynowemu, gdy zapora lub półzapora opada | 240 
• Wszystkie wykroczenia popełnione przez pieszych | 
• Wszystkie wykroczenia popełnione przez rowerzystów | 10 
• Wyprzedzanie w miejscach zabronionych | 70 
• Naruszenie zasad ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych | 80 
• Naruszenie zakazu poruszania się w niedziele i święta przez kierujących pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t oraz pojazdami ciężarowymi z przyczepą: kierujący | 75, właściciel | 380
• Kierujący pod wpływem alkoholu bądź środków działających podobnie do alkoholu | 500

Kary podane w taryfikatorze mogą zostać powiększone o koszty postępowania administracyjnego, jeśli przekraczają 35 euro.
Obcokrajowcy w indywidualnych przypadkach powinni mieć przy sobie środki finansowe na wpłacenie kaucji.
Jeżeli osoba popełniła wykroczenie umyślnie (z premedytacją), to przewidziana w taryfikatorze kara może zostać podwojona.